Access by public transportation:
15-minute walk from Ikebukuro station, east exit
3-minute walk from Higashi-Ikebukuro station (Y10),Tokyo Metro Yurakucho line

Ryohin Keikaku Co.,Ltd.
4-26-3, Higashi-ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-8424, Japan