Corporate Information

Executives

Chairman & Representative Director
Masaaki KANAI
President & Representative Director
Nobuo DOMAE
Vice Chairman & Director
Satoru MATSUZAKI
Senior Managing Director
Satoshi SHIMIZU
Directors
 • Satoshi OKAZAKI
 • Asako SHIMAZAKI
Outside Directors
 • Isao ENDO
 • Masayoshi YAGYU
 • Atsushi YOSHIKAWA
Internal Corporate Auditor
 • Kei SUZUKI
 • Shingo KAWANOKAMI
Outside Corporate Auditors
 • Masaru HATTORI
 • Jun ARAI
Executive Officers
 • Takuo NAGAHARA
 • Jun YOKOHAMA
 • Kimie MORISHITA
 • Naoki YAMAMOTO
 • Naoki KADOIKE
 • Yoji SAITO
 • Tomoko MATSUOKA
 • Kenta HORIGUCHI
 • Akira KAWAMURA
 • Hiroyoshi AZAMI
 • Nobuhiro MATSUEDA
 • Akihiro YOSHIDA
 • Feng XIA
 • Shoichi SAITO
 • Yuki YAMAMOTO
 • Katsushi ONISHI
 • Akihiro KAMOGARI
 • Wai Lan HUNG
 • Yi Chia LIANG

(As of November 26, 2021)

Advisory Board
 • Kazuko Koike
 • Kenya Hara
 • Naoto Fukasawa
 • Reiko Sudo

(As of September 1, 2021)