Chairman and Representative Director
Masaaki Kanai
President and Representative Director
Satoru Matsuzaki
Senior Managing Director
Nobuo Domae
Managing Director
Satoshi Shimizu
Directors
Satoshi Okazaki
 
Kei Suzuki
Outside Directors
Isao Endo
 
Masayoshi Yagyu
 
Atsushi Yoshikawa
Full-time Corporate Auditor
Shingo Kawanokami
Outside Corporate Auditors
Masaru Hattori
 
Sachiko Ichikawa
 
Jun Arai
Senior Executive Officer
Yuki Yamamoto
Executive Officers
Yoji Saito
 
Shoichi Saito
 
Wai Lan Hung
 
Naoyuki Yamamoto
 
Takuo Nagahara
 
Yi Chia Liang
 
Hiroyoshi Azami
 
Asako Shimazaki
Akihiro Kamogari
Katsushi Onishi
Takuya Narukawa
Kenta Houchido
Tomoko Matsuoka
Feng Xia
 
Kouta Sugiyama

Advisory Board

  • Kazuko Koike
  • Kenya Hara
  • Naoto Fukasawa
  • Reiko Sudo