Corporate Information

Executives

Chairman and Representative Director
Masaaki Kanai
President and Representative Director
Satoru Matsuzaki
Senior Managing Director
Nobuo Domae
Managing Director
Satoshi Shimizu
Directors
 • Satoshi Okazaki
 • Kei Suzuki
Outside Directors
 • Isao Endo
 • Masayoshi Yagyu
 • Atsushi Yoshikawa
Full-time Corporate Auditor
Shingo Kawanokami
Outside Corporate Auditors
 • Masaru Hattori
 • Sachiko Ichikawa
 • Jun Arai
Senior Executive Officer
Yuki Yamamoto
Executive Officers
 • Yoji Saito
 • Shoichi Saito
 • Wai Lan Hung
 • Naoyuki Yamamoto
 • Takuo Nagahara
 • Yi Chia Liang
 • Hiroyoshi Azami
 • Asako Shimazaki
 • Akihiro Kamogari
 • Katsushi Onishi
 • Takuya Narukawa
 • Kenta Houchido
 • Tomoko Matsuoka
 • Feng Xia
 • Kouta Sugiyama

(As of September 1, 2020)

Advisory Board
 • Kazuko Koike
 • Kenya Hara
 • Naoto Fukasawa
 • Reiko Sudo

(As of September 1, 2020)